Główną dziedziną prawa, którą zajmuje się Kancelaria adwokacka Mariusza Bartosiaka są sprawy cywilne, a w szczególności procesy rozwodowe i separacje oraz powiązane z nimi sprawy o należności w postaci alimentów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacje związane z rozwodem czy przyznaniem alimentów są nerwowe, dlatego nasi adwokaci służą pomocą, aby klient miał gwarancję pozytywnego zakończenia sprawy. Adwokat w sprawach o rozwód to osoba, która reprezentuje swoich Klientów w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika. Nasza Kancelaria adwokacka pomaga wyjaśnić kwestie sporne, takie jak podział wspólnego majątku małżonków, a także wysokość alimentów w przypadku posiadania potomstwa oraz ustalenia zasad kontaktów z dziećmi. Liczba rozpraw sądowych, które powinny odbyć się w przypadku takich sytuacji, jest zależna od relacji między obiema stronami, a także od tego, jak bardzo skomplikowana jest sprawa.


Praktyka adwokacka obejmująca wyspecjalizowany zakres tematyki sprawia, że nasza Kancelaria jest w stanie udzielić Klientom pomocy prawnej dostosowanej do ich aktualnych potrzeb. Wiemy, że życie pisze różne scenariusze i sytuacje bywają skomplikowane, dlatego do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu każdy z Klientów otrzyma niezbędną pomoc.


Adwokat prowadzący rozwody (Warszawa) powinien zdawać sobie sprawę ze złożoności sytuacji w jakiej znalazł się Klient oraz o tym, że rozpad związku małżeńskiego dotyka nie tylko samych małżonków, ale odbija się także na całej rodzinie, a w szczególności dzieciach. Doświadczenie, które zdobywaliśmy przez ostatnie 10 lat, pozwala nam na zastosowanie konkretnych działań, które pozwalają na pozytywny finał wielu spraw.


W naszej Kancelarii wiemy, że każdy rozwód, wiąże się z silnymi emocjami i stresem oraz nie sprzyja racjonalnemu postępowaniu, a szczególnie samodzielnemu prowadzeniu sprawy przed sądem. Pomoc takiej osoby jak adwokat, który jest w stanie spojrzeć na sytuację z dystansem może ułatwić przejście przez cały proces sprawy rozwodowej. Samodzielny udział w sprawach rozwodowych nie jest dobrym rozwiązaniem, właśnie dlatego rozsądnym posunięciem jest skorzystanie z usług profesjonalnych i doświadczonych adwokatów.


Nasza Kancelaria oferuje pomoc dotyczącą:


 • porad prawnych, które często pozwalają szybko rozwiązać problem Klienta,
 • sporządzania pism i umów (pozwów), których odpowiednie przygotowanie może niejednokrotnie przyczynić się do pomyślnego zakończenia sprawy,
 • reprezentowania klientów przed sądem,

Pełnomocnik reprezentujący Klienta w sprawach rozwodowych to osoba, która bezboleśnie przeprowadzi nas przez tak zawikłane problemy jak:


 • ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego,
 • uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków,
 • podział wspólnego majątku byłych małżonków,
 • ustalenie wysokości alimentów, które mają zostać nałożone przez sąd.

Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu o rozwód to:


 1. Czynności wstępne: określenie przesłanek rozwodu, zebranie wymaganych dokumentów (odpisu aktu małżeństwa, ewentualnie aktu urodzenia dziecka), uiszczenie opłaty sądowej (600 PLN) lub zwolnienie z opłaty w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek (na podstawie oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym).
 2. Przygotowanie przez kancelarię pozwu, który zawierać będzie żądanie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód oraz (ewentualnie) przyznania i zakresu władzy rodzicielskiej, zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz kosztów jego wychowania i utrzymania, zakresu oraz możliwości korzystania z dóbr wspólnych takich jak na przykład samochód czy mieszkanie etc. Mogą wystąpić także inne żądania i jest to uzależnione od indywidualnych czynników w konkretnej sprawie.
 3. Sporządzenie przez adwokata wniosku o zabezpieczenie roszczeń o alimenty lub zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem na czas trwania postępowania – w takim przypadku sąd ureguluje na czas procesu kwestię kontaktów z dzieckiem lub wysokość ponoszenia przez małżonków kosztów utrzymania małoletniego dziecka.
 4. Przygotowanie przez kancelarię wniosków dowodowych np. zeznania świadków czy poszczególnych stron, wykazy połączeń telefonicznych, wiadomości sms, e-maile itp.
 5. Proces rozwodowy i orzeczenie

Długość procesu uzależniona jest od wielu indywidualnych czynników takich jak na przykład stopień skomplikowania sprawy czy relacje panujące pomiędzy małżonkami. Do orzeczenia rozwodu może dojść nawet na pierwszej rozprawie, w sytuacji gdy małżonkowie są zgodni w kwestii winy trwałego rozkładu pożycia, a także wyznaczenia opieki nad małoletnimi dziećmi i ustalenia zasad kontaktów.


Jeżeli strony nie mogą się ze sobą porozumieć na przykład w kwestii podziału majątku lub ustalenia winy, cały proces może przeciągnąć się nawet do kilkunastu rozpraw sądowych.


Zakończenie procesu sądowego może polegać na:


 • orzeczeniu winy obustronnej małżonków,
 • orzeczeniu o winie jednej ze stron,
 • zaniechaniu orzekania o winie któregokolwiek z małżonków (na zgodny wniosek małżonków).

Adwokat rozwód Warszawa – kiedy jest konieczny?

W sytuacji, gdy nie widać szans na poprawę relacji wewnątrz małżeństwa jedna ze stron powinna podjąć trudną decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego. Aby rozwód stał się rzeczywistością, należy najpierw dopełnić kilku formalności i przede wszystkim konieczne będzie wydanie wyroku rozwodowego przez sąd.

Rozwód to bardzo trudny okres w życiu każdego człowieka, jednak czasami lepiej jest podjąć taką decyzję, niż tkwić w toksycznej relacji, która każdego dnia powoduje jeszcze większy stres i napięcie. Niestety, ale rozwód nie zawsze jest możliwy. W niektórych bardziej skomplikowanych sprawach sąd, który stoi na straży trwałości małżeństwa i ochrony rodziny może oddalić pozew o rozwód (adwokat rozwód Warszawa).

Adwokat – rozwód a separacja

Orzeczenie o separacji, tak samo jak orzeczenie o rozwodzie wydawane jest jedynie przez sąd. W przypadku pozwów kierowanych do sądu opłata, którą należy ponieść, wynosi 600 zł, chyba że wniosek o separację jest zgodny ze strony dwóch małżonków, to w takiej sytuacji opłata zmniejsza się do kwoty 100 zł.

Różnica między rozwodem a separacją jest taka, że w pierwszym przypadku związek małżeński zostaje całkowicie zakończony, natomiast separacja nie jest równoznaczna z zakończeniem małżeństwa. Separacja jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które z różnych przyczyn nie chcą zdecydować się na rozwód (taką przyczyną mogą być kwestie religijne), a także jest to swego rodzaju próba dla obu małżonków. Być może okaże się, że potrzebna była tylko dłuższa przerwa na przemyślenie kilku kwestii niż natychmiastowa decyzja o rozwodzie. Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie rozwodu (Warszawa), zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką w Warszawie.

(Adwokat rozwód Warszawa)

 

 

 

 

Moja Kancelaria Adwokacka oferuje swoją pomoc osobom z Warszawy oraz okolic stolicy. W celu ustalenia dogodnego terminu spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

11.06.2021 r.
Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie. Rozwód za porozumienie stron: bez orzekania o winie, 3 dzieci, uzgodnione alimenty, władza rodzicielska etc.
Przesłuchanie stron i 1 świadka (na okoliczność sytuacji dzieci) odbyło się na pierwszej rozprawie, na której jednocześnie sąd ogłosił wyrok (zgodny z żądaniem stron).
Profesjonalna pomoc adwokata od spraw rozwodowych pozwoliła szybko i sprawnie zakończyć proces o rozwód (adwokat rozwody warszawa, adwokat rozwód  warszawa ).

18.06.2021 r.
Jak długo trwa sprawa o rozwód? Raczej długo lub wręcz bardzo długo. Jest wiele zmiennych, które na to wpływają i nie są to tylko kwestie sporne.
Od złożenia pozwu do pierwszej rozprawy mija kilka miesięcy.  Jeżeli sprawa jest sporna to zazwyczaj potrzeba kilku rozpraw. Potem oczywiście każda ze stron może się odwołać do sądu wyższej instancji, co wydłuża cały proces nawet o rok.
Długotrwały i skomplikowany proces rozwodowy może być zbytnim ciężarem dla stron w tak trudnym czasie jak rozpad rodziny. Wsparcia w tych chwilach może udzielić adwokat zajmujący się sprawami rozwodowymi (adwokat rozwody warszawa, adwokat rozwód  warszawa ).

01.07.2021 r.
Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie? Kto o tym decyduje?
O tym aspekcie sprawy rozwodowej decydują wyłącznie strony. Mianowicie, w przypadku zgodnego wniosku stron o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie – sąd nie orzeka o winie. W tym, zakresie sąd jest związany stanowiskom stron.
Dopiero w sytuacji, gdy jedna ze stron żąda orzeczenia o winie, sąd musi w tym zakresie orzekać.
W związku z tym, iż orzeczenie o winie ma dalekosiężne skutki dla wzajemnych praw i obowiązków byłych małżonków, warto skonsultować tę kwestię z adwokatem od spraw rozwodowych (adwokat rozwody warszawa, adwokat rozwód  warszawa ).

16.07.2021 r.
Rozwód to zazwyczaj nie jedyna sprawa pomiędzy małżonkami. Często ze sporem rodzinnym wiążą się inne liczne zagadnienia i sprawy do uregulowania. W sytuacji konfliktu poza sprawą o rozwód często występują także sprawy poboczne jak: podział majątku, sprawy karne (o znęcanie się, przywłaszczenie), alimenty (na małżonka lub na dzieci), o uchylenie lub zmianę obowiązku alimentacyjnego etc.
W tego typu sytuacjach pory sądowe trwają kilka lub kilkanaście lat, a nawet całe życie.

Doświadczony adwokat zajmujący się sprawami rodzinnymi (rozwód, alimenty, podział majątku etc.) często jest niezbędny w tego typu sprawach (adwokat rozwody warszawa, adwokat rozwód  warszawa ).

17.08.2021 r.

Czy prawomocny wyrok rozwodowy może być zmieniony?

Jest to możliwe, choć tylko w zakresie dotyczącym małoletnich dzieci stron (pomijamy przy tym postępowanie o wznowienie postępowania).
Mianowicie, w wyroku rozwodowym sąd orzeka nie tylko w przedmiocie rozwodu i winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, ale także  w kwestiach związany z małoletnimi dziećmi stron tj. władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, alimenty na dziecko). Kwestie te nie są ustalane raz na zawsze, ale dozwolona jest ich zmiana w zależności od aktualnych okoliczności. W przypadku zmiany okoliczności można wystąpić do właściwego miejscowo sądu rodzinnego o dokonanie stosownej zmiany.  W takich sprawach niezastąpioną pomoc może udzielić adwokat od spraw rodzinnych (adwokat rozwody warszawa, adwokat rozwód  warszawa ).

06.09.2021 r.
Kiedy kończy się wspólność majątkowa?

Wspólność majątkowa powstaje co do zasady przy zawarciu małżeństwa i kończy się wraz  z jego ustaniem. Jedynie w sytuacji zawarcia umowy majtkowej małżeńskiej zwanej potocznie intercyzą, wyłączającej powstanie ustroju wspólności majątkowej, ona nie powstaje.

Z kolej, ustanie wspólności majtkowej wiąże się z:

1. rozwodem (jest to automatyczny skutek orzeczenia sądu o rozwodzie).
2. śmiercią jednego z małżonków.
3. zawarciem umowy (w formie aktu notarialnego) wprowadzającej rozdzielność majątkowa.
4. orzeczeniem sądu ustanawiającego rozdzielność majątkową (sąd na żądanie  jednego z małżonków może z ważnych powodów ustanowić rozdzielność majątkową – nawet z datą wsteczną).

Kwestia ustroju małżeńskiego, w tym wspólności majątkowej często ma olbrzymie znaczenie dla funkcjonowania całej rodziny, gdyż dotyczy jej materialnych fundamentów. W tej kwestii warto skorzystać z pomocy  adwokata od spraw rodzinnych (adwokat rozwody warszawa, adwokat rozwód  warszawa ).

23.09.2021 r.

O czym rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym?

Sąd orzekający w kwestii rozwodu niemalże kompleksowo reguluje sytuację małżonków, w tym następujące kwestie:

1.       rozwód – przede wszystkim sąd rozstrzyga zasadność samego żądania orzeczenia rozwodu związku małżeńskiego tj. czy nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

2.       wina – sąd rozstrzyga, kto ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego – na zgodny wniosek stron są zaniecha orzekania o winie.

3.       alimenty – orzeczenie rozwodu nie przerywa więzi alimentacyjnej pomiędzy małżonkami i sąd w określonych sytuacjach może zasądzić alimenty od jednego z małżonków na rzecz drugiego.

4.       dzieci – sąd rozstrzyga kwestię małoletnich dzieci stron (pełnoletnie dzieci nie są w kręgu zainteresowania tego sądu) tj. władza rodzicielska, miejsce pobytu, kontakty rodziców z dzieckiem, alimenty.

5.       mieszkanie – sąd może ustalić sposób korzystania z mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania małżonków (nie ma to jednak wpływu na prawo własności).

6.       podział majątku – sąd dokonuje tego podziału tylko na wniosek i tyko, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (w braku zgodnego wniosku zazwyczaj sąd nie dokonuje podziału majątku, podział ten można dokonać w osobnym postępowaniu).

Jak widać sprawa o rozwód może być nie tylko wielowątkowa i skomplikowana, ale też dotyczy bardzo ważnych kwestii życiowych. w tego typu sprawach nieodzowna jest pomoc adwokata zajmującego się sprawami o rozwód (adwokat rozwód warszawa).

15.11.2021 r.
Czy sąd musi orzekać o winie?

Na zgodny wniosek stron sąd zaniecha orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Sąd jest tym zgodnym wnioskiem związany.

Dopiero w przypadku, gdy jeden z małżonków zażąda orzekania o winie, sąd ma obowiązek taka okoliczność ustalić tj. czy jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, czy są winni obydwoje.

Teoretycznie, sąd może ustalić wyłączną winę jednego małżonka wyłącznie wówczas, gdy małżonek ten ponosi pełną, 100% winę w tym rozkładzie. W przypadku ustalenia przez sąd, że drugi z małżonków w jakimkolwiek zakresie przyczynił się do zaistniałego rozkładu, powinien orzec winę obydwu małżonków. W tym miejscu należy wskazać, iż sąd nie ustala procentowej winy, ale ogólną zasadę jej ponoszenia.
Sprawy w których sąd orzeka o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego wymagają podjęcia przez strony aktywnej inicjatywy dowodowej tj. sąd nie przeprowadza dowodów z urzędy i każda strona musi sama zgłaszać stosowne wnioski dowodowe.

Sprawy o rozwód w których sąd rozstrzyga o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego często wymagają profesjonalnej pomocy adwokata od spraw rozwodowych. Doświadczony adwokat zajmujący się sprawami o rozwód udzieli niezbędnej pomocy poprzez poradę prawną, sporządzenie pisma procesowego lub też kompleksowa pomoc w całym  postępowaniu (adwokat rozwód warszawa, adwokat rozwody warszawa).

10.12.2021 r. Z kim zostają dzieci po rozwodzie?

Przepisy nie wskazują, z którym z rodziców mają  zostać dzieci po rozwodzie. Oboje rodzice mają teoretycznie identyczne prawa w zakresie dziecka i  to zarówno w trakcie trwania małżeństwa jak i po jego zakończeniu. O tym z kim zostaną dzieci decyduje sąd orzekający rozwód opierając się na:

1. zgodnej woli rodziców (często w tym zakresie jest porozumienie).
2. w przypadku sporo rodziców z kim ma pozostać dziecko po rozwodzie, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe (przesłuchania stron, świadków, opinia biegłych) celem ustalenia z kim dziecko powinno pozostać.

W obydwu przypadkach warto skorzystać z pomocy prawnej doświadczonego adwokata od rozwodów, który nie tylko wyjaśni uwarunkowania prawne przedmiotowej kwestii, ale też pomoże właściwie przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie (adwokat rozwód warszawa, adwokat rozwody warszawa).

17.02.2022 r.
Dzisiaj naszej kancelarii adwokackiej udało się skutecznie doprowadzić do rozwodu związku małżeńskiego naszej klientki. Pozostawała w nieszczęśliwym związku od 2013 r. W 2014 r. usiłowała nieskutecznie (samodzielnie) się rozwieść, ale sąd oddalił jej żądanie rozwodu. Dzisiaj sprawa rozwodowa znalazła swój szczęśliwy finał. Adwokat specjalizujący się w sprawach o rozwód z naszej kancelarii służy pomocą przy rozwiązywaniu podobnych problemów (adwokat rozwód warszawa, adwokat rozwody warszawa)

11 marca 2022 r.
Czy pozew o rozwód można cofnąć?

Tak, w każdym niemal czasie. Sąd co do zasady nakłania do pojednania małżonków i z zadowoleniem przyjmuje taką decyzję. Zaznaczenia jednak wymaga, iż w tego typu sprawach rozwodu może żądać także drygi małżonek, a zatem decyzja o cofnięciu pozwu powinna być zgodna.

02 kwietnia 2022 r.
Czy sąd może orzekać tylko o rozwodzie, bez rozstrzygania o małoletnich dzieciach?
Odpowiedź na powyższe pytanie jest przecząca. Sąd z urzędu rozstrzyga kwestie zwiazane z małoletnimi dziećmi stron tj. ich miejsc pobytu, komu powierzyć władzę rodzicielską, w jakiej wysokości zasadzić alimenty. Zatem strony nie mogą zdecydować o pominięciu tych kwestii przez sąd. Strony mogą jedynie zgodnie wnosić o rozstrzygniecie pewnych kwestii przez sąd. Niemniej, sąd nie będzie nimi związany, gdyż działa z urzetu jako są opiekuńczy kierując się przede wszystkim dobrem małoletnich dzieci.

23 maja 2022 r.

Czy wyrok rozwodowy w zakresie małoletnich dzieci np. władza rodzicielska, miejsce pobytu, alimenty, reguluje te kwestie na zawsze czy też może być zmieniony?
Wyrok rozwodowy we wskazanym powyżej zakresie może być co do zasady w każdym czasie zmieniony  Nie jest przy tym wymagany upływ jakiegokolwiek  okresu czasu. Wystarczy, że dojdzie do zmiany okoliczności, które są istotne dla danej kwestii np. zainteresowania rodziców dzieckiem, potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej.
W przypadku zaistnienia takiej zmiany można wystąpić do właściwego sądu rodzinnego o stosowną zmianę wyroku rozwodowego.

Przy załatwianiu w.w spraw nieoceniona jest pomoc adwokata doświadczonego w prowadzeniu spraw o rozwód i rodzinnych (adwokat rozwód warszawa, adwokat rozwody warszawa)