Prawo i sprawy rodzinne


 

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach regulowanych prawem rodzinnym. W naszej kancelarii adwokackiej można zasięgnąć porad prawnych. Przygotowujemy je w formie ustnej i pisemnej, zaopatrując stosownym komentarzem wyjaśniającym. Posługujemy się przy tym językiem zrozumiałym dla naszych Klientów, przedstawiając zagadnienia prawne w przystępny dla nich sposób. Ponadto oferujemy pomoc w przygotowywaniu dokumentacji (m.in. wniosków, odpowiedzi na pozwy) oraz sporządzamy opinie. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach rodzinnych przed organami administracyjnymi oraz sądami.

Prowadzimy następujące rodzaje spraw, podlegające pod prawo rodzinne:

  • rozwody (z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie)
  • separacje,
  • alimenty,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • ustanowienie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów z rodzicem,
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Ponadto pomagamy naszym Klientom przy mediacjach w sprawach rodzinnych, które mogą zostać orzeczone przez sąd jako próba polubownego rozwiązania kryzysowej sytuacji.

Podczas prowadzenia spraw rodzinnych zapewniamy dyskrecję i poufność. Powierzone nam informacje objęte są tajemnicą zawodową, której dochowujemy w każdym prowadzonym postępowaniu. Kierujemy się także etosem zawodowym nastawionym na działanie zgodne z dobrem Klienta i jednocześnie nie stanowiącym naruszeń prawa. Prowadzimy sprawy po stronie pozywającego oraz pozywanego, przyjmując w naszej kancelarii adwokackiej osoby potrzebujące pomocy prawnej.

10.06.2021 r.

Wniosek o zabezpieczenie sąd powinien rozpoznać bezzwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, powinna ona zostać wyznaczona nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jego wpływu.
Tyle teoria. A w praktyce….
09.02.2021 r. matka „przywłaszczyła” sobie dziecko i od tego dnia dawkuje widzenia ojcu według swojego widzi mi się.
05.03.2021 r. złożyliśmy w imieniu klienta naszej kancelarii wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka.
25.05.2021 r. odbyło się posiedzenie na którym sąd przesłuchał strony i… nie ogłosił postanowienia, a jedynie zapowiedział jego wydanie na posiedzeniu niejawnym.
Dzisiaj mamy już 14.06.2021 r.
Od „porwania” dziecka przez matkę minęły 4 mc.
Od złożenia wniosku o zabezpieczenie minęło ponad 3 mc.
Od dnia posiedzenia minęło prawie 3 tygodnie.
Niestety, czasami człowiek jest bezsilny wobec opieszałości sądów.

Niemniej, zazwyczaj wnioski o zabezpieczanie są rozpatrywane w znacznie krótszym czasie. Warto skorzystać z pomocy adwokata, gdyż profesjonalnie przygotowany wniosek pozwala zabezpieczyć niezwykle ważne kwestie, jak alimenty czy miejsce pobytu dziecka, na czas długotrwałego sporu sądowego (adwokat sprawy rodzinne warszawa, adwokat alimenty warszawa, adwokat kontakty warszawa, adwokat władza rodzicielska warszawa).

15.06.2021 r.
Sąd Okręgowy w trybie zabezpieczenia uwzględnił w całości wniosek, który złożyliśmy w imieniu naszej klientki. Sprawa ta była o tyle istotna, iż dotyczyła uregulowania na czas trwania sprawy o rozwód takich kwestii jak: miejsce pobytu dziecka, kontakty drugiego rodzica z dzieckiem, alimenty na dziecko.
Z takim zabezpieczeniem można już spokojnie prowadzić sprawę do końca (adwokat sprawy rodzinne warszawa, adwokat alimenty warszawa, adwokat kontakty warszawa, adwokat władza rodzicielska warszawa).

01.07.2021 r.
Czy alimenty ustalone wyrokiem sądu można zmienić?
Oczywiście, tak. Alimenty są roszczeniem zależnym od aktualnej sytuacji zarówno osoby uprawnionej do alimentów, jak i osoby zobowiązanej do ich płacenia. Zatem w przypadku istotnej zmiany okoliczności wpływających na wysokość roszczenia alimentacyjnego np. potrzeb osoby uprawnionej, możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej, można wystąpić do sądu o zmianę wysokości tego zobowiązania. Nie jest przy tym istotne jak dużo czasu upłynęło od uprawomocnienia się wyroku ustalającego wysokość obowiązku alimentacyjnego. Jeśli doszło do zmiany  istotnych okoliczności, to można wystąpić o zmianę wysokości alimentów (adwokat sprawy rodzinne warszawa, adwokat alimenty warszawa, adwokat kontakty warszawa, adwokat władza rodzicielska warszawa).

20.07.2021 r.
Do kiedy trzeba płacić alimenty na dziecko?
W świadomości społecznej funkcjonuje błędne przeświadczenie, że alimenty automatycznie przestają obowiązywać czy to w chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności czy to z osiągnięciem określonego wieku. Polskie przepisy nie przewidują takiego automatyzmu. Przepisy mówią natomiast, iż rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się. Co za tym idzie, dopiero po wykazaniu w/w przesłanek możliwe jest uchylenie obowiązku alimentacyjnego.
W dniu 20.07.2021 r. udało nam się pozytywnie zakończyć proces o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, co nastąpiło z dniem 01 kwietnia 2018 r. (ponad 3 lata wstecz).
Pomoc adwokata od spraw rodzinnych bywa niezastąpiona w tego typu sprawach
(adwokat sprawy rodzinne warszawa, adwokat alimenty warszawa, adwokat kontakty warszawa, adwokat władza rodzicielska warszawa).

17.08.2021 r.
Czy ustalone wyrokiem miejsce zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców można zmienić?

Tak, jest to możliwe. W zasadzie wszelkie rozstrzygnięcia związane z małoletnim dzieckiem, w tym: miejsce pobytu dziecka, alimenty na dziecko, władza rodzicielska przysługująca rodzicom względem dziecka, są rozstrzygnięciami zmiennymi tj. mogą ulec zmianie w przypadku zmiany okoliczności. Zatem w sytuacji, gdy okoliczności ulegną takiej  zmianie, która prowadzi do wniosku, iż dla dobra dziecka należałoby zmienić jego miejsce zamieszkania, z miejsca zamieszkania jednego z rodziców na miejsce zamieszkania drugiego,  do takiej zmiany dojść powinno. W przypadku braku zgody drugiego rodzica na taką zmianę, kwestie tę rozstrzygnie sąd rodzinny mając na uwadze dobro małoletniego.
W przypadku sprawy o zmianę miejsca zamieszania dziecka przydatna jest pomoc adwokata od spraw rodzinnych, który pomoże sporządzić wniosek lub też pokieruje sprawa od początku do końca  (adwokat sprawy rodzinne warszawa, adwokat alimenty warszawa, adwokat kontakty warszawa, adwokat władza rodzicielska warszawa).

06.09.2021 r.

Skutkiem zawarcia związku małżeńskiego jest powstanie ustroju wspólności majątkowej. Wspólność ta  trwa co do zasady, aż do zakończenia związku małżeńskiego. Tymczasem, z różnych powodów (kłopoty finansowe jednego z małżonków, rozkład pożycia małżeńsko stron) może pojawić się konieczność wcześniejszego zakończenia ustroju wspólności majątkowej. W takiej sytuacji małżonkowie mogą zawrzeć umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej między sobą (w formie aktu notarialnego) lub tez  w przypadku brak porozumienia, jeden z małżonków może wystąpić z takim żądaniem do sądu (oczywiście musi zaistnieć ważny powód ustanowienia takiej rozdzielności).
W tego typu sprawach warto skorzystać z pomocy adwokata zajmującego się sprawami rodzinnymi (adwokat sprawy rodzinne warszawa, adwokat alimenty warszawa, adwokat kontakty warszawa, adwokat władza rodzicielska warszawa).

22.09.2021 r.

Czy rodzice mają identyczne prawa do dziecka?

Tak. Zarówno ojciec jak i matka dziecka mają identyczne prawa rodzicielskie i wspólnie muszą podejmować decyzje dotyczące dziecka. Bezprawna jest sytuacja w której jedno z rodziców podejmuje takie decyzje samodzielnie lub wbrew woli drugiego z rodziców.

W braku porozumienia rodziców decyzje sąd rodzinny.

Zatem w braku porozumienia właściwym trybem działania jest zwrócenie się do sądu o rozstrzygnięcie spornej kwestii, a nie samowolne działania.

Tymczasem, bardzo często dochodzi do sytuacji w której jeden z rodziców „zawłaszcza dziecko” i zmienia samowolnie jego miejsce zamieszkania, a także uniemożliwia lub utrudnia kontakty drugiego rodzica z dzieckiem.

Tego typu sytuacja jest przejawem rażącego naruszenia praw rodzicielskich i bardzo często krzywdzi zarówno drugiego rodzica jak i dziecko.

W praktyce jednak sądy w ogóle nie zajmują się tym aspektem przy późniejszym rozstrzyganiu o miejscu pobytu dziecka i ewentualnych kontaktach drugiego rodzica z dzieckiem, a także władzy rodzicielskiej.

Tego typu sprawy są zazwyczaj trudne nie tylko merytorycznie, ale też emocjonalnie dla stron. Zasadnym jest wówczas skorzystanie z pomocy adwokata zajmującego się sprawami  rodzinnymi (adwokat sprawy rodzinne).

04.10.2021 r.

Czy można zrzec się alimentów?
Tego typu zagadnienie często pojawia się w praktyce adwokata zajmującego się sprawami rodzinnymi, w tym alimentacyjnymi. Zazwyczaj ma to związek z podziałem majątku lub innymi przysporzeniami majątkowymi np. jeden z małżonków chce przekazać drugiemu swój udział w nieruchomości wspólnej, ale w zamian chciałby uwolnić się od roszczeń alimentacyjnych.
Niestety, aktualnie obowiązujące w Polsce prawo, w tym linia orzecznicza sądów, uniemożliwiają tego typu czynność prawną jak zrzeczenie się alimentów. Zatem wszelkie umowy przewidujące tego typu zdarzenie są nieważne i nie wywołują skutków prawnych.
W niektórych sytuacjach można próbować osiągnąć podobny skutek poprzez umowne ustalenie niskich alimentów lub dokonanie przysporzenia na poczet przyszłych alimentów.
Tego typu czynności jednak obarczone są dużym ryzykiem nieosiągnięcia zamierzonego skutku, stąd zalecana jest w takich przypadkach konsultacja z adwokatem od spraw rodzinnych, w tym adwokatem zajmującym się sprawami alimentacyjnymi (adwokata sprawy rodzinne warszawa, adwokat alimenty warszawa).

10.12.2021 r. Odrzucenie spadku w imieniu dziecka.
Zazwyczaj spadek obciążony w całości długami odrzucają po kolei wszyscy członkowie rodziny zmarłego. Finalnie, taki niechciany spadek przypada małoletnim członkom rodziny. Czy wówczas rodzic może w imieniu dziecka odrzucić spadek? Niestety, nie. Odrzucenie spadku jest czynnością, która przekracza ramy zwykłego zarządu majątkiem dziecka, a tylko do takich czynności uprawnieni są rodzice. Aby dokonać czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka niezbędna jest zgoda sądu opiekuńczego. Z kolei sąd wyrazi zgodę na taką czynność jeśli wykaże się, że jest ona zgodna z dobrem dziecka.
We wszelkich czynnościach związanych z odrzuceniem spadku w imieniu małoletniego dziecka polecamy zasięgnąć porady prawnej doświadczonego adwokata od spraw rodzinnych lub zlecić mu poprowadzenie całej sprawy. Wiedza i doświadczenie adwokata pozwoli na szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie całego postępowania (adwokat prawo rodzinne warszawa, adwokat rodzinny warszawa).

17.02.2022 r.
Czy można zmienić orzeczenie sądu rozwodowego ustalające miejsce zamieszkania dziecka?
Jest to jak najbardziej możliwe. Należy jednak wykazać, że nastąpiła zmiana okoliczności i aktualnie dobro dziecka wymaga zmiany jego miejsca zamieszkania. Właściwy w takich sprawach jest sąd rodzinny i opiekuńczy miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.
Pomocą w podobnych sprawach służy adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych (adwokat rodzinny warszawa).

11 kwietnia 2022 r.

Czy można zrzec się alimentów na dziecko?
Jest to w zasadzie niemożliwe. Przede wszystkim nie można zrzec się alimentów nawet na siebie. Tym bardziej alimentów przysługujących innej sobie tj. małoletniemu dziecku. Tego typu czynność prawna zawsze będzie uważana za nieważną i tym samym niewywołująca skutków prawnych. W minionym tygodniu adwokatowi od spraw rodzinnych z naszej kancelarii udało się wygrać sprawę poprzez wykazanie, że umowa łącząca strony opierała się właśnie na niedopuszczalnym zrzeczeniu się alimentów.  Sąd uznał umowę za nieważna i nakazał zwrot naszemu klientowi  pokaźnej kwoty, którą zapłacił w wykonaniu nieważnej umowy.

23 maja 2022 r.
Kiedy można podzielić majątek wspólny małżeński?
Co do zasady majątek wspólny małżeński może być podzielony dopiero, gdy ustanie wspólność majątkowa. Nastąpić to może albo w skutek rozwodu albo sporządzenia umowy notarialnej ustanawiającej rozdzielność majątkową. Dopiero wówczas można dzielić majątek wspólny małżonków.

07 czerwca 2022 r.
W jaki sposób można podzielić majątek wspólny małżeński?
Majątek ten można podzielić w drodze umowy. Przy czym, ta forma podziału zakłada zgodę małżonków co do planowanego sposobu podziału. W zależności od przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego umowa ta może mieć formę ustną lub zwykłą pisemną, lub w przypadku np. nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego.
W braku porozumienia stron w zakresie sposobu podziału majątku wspólnego niezbędne jest skorzystanie z pomocy sądu, który rozstrzygnie kwestie sporne.

W przypadku podziału majątku wspólnego pomocne jest skorzystanie z pomocy adwokata zajmującego się tego typu sprawami.