Prawo i sprawy cywilne


 

Niemal wszystkie aspekty naszego życia, prywatne, rodzinne czy społeczne, są regulowane przez prawo cywilne, wyznaczające normy, którymi należy się kierować. Dotyczy ono relacji dwóch równoważnych wobec siebie podmiotów. Każdy przejaw naszej aktywności, ma swoją regulację właśnie w przepisach. Należy pamiętać, że niektóre z naszych działań, takie jak np. kupno gazety, związane są z całkowicie oczywistymi skutkami prawnymi, natomiast inne, jak np. postępowanie w sprawach spadkowych, wymagają już konsultacji z kancelarią adwokacką i zasięgnięcia profesjonalnej porady.


Pomocy w zakresie prawa cywilnego udziela adwokat Mariusz Bartosiak. Obejmuje ona m.in.:


 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie projektów pism i umów;
 • reprezentowanie klienta przed sądem.

Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie prowadzi przede wszystkim sprawy cywilne o:

 • rozwód – pomagamy w sformułowaniu poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym pozwu rozwodowego i innych koniecznych w tej sytuacji oświadczeń i wniosków, reprezentujemy małżonka oraz przedstawiamy możliwe ścieżki obrony,
 • zapłatę (rozliczenia umów) – doradzamy w sposobie załatwienia tego typu spraw (postępowanie cywilne upominawcze, uproszczone, nakazowe), zajmujemy się również elektronicznym dochodzeniem należności naszego klienta, dostępnym przy mniej skomplikowanych sytuacjach (e-sąd),
 • podział majątku – pomagamy przy kompletowaniu dokumentacji dowodowej (m.in. wyciągi z kont bankowych, faktury, umowy czy rachunki), jak również w ustalaniu składu i wartości wspólnego majątku małżonków,
 • stwierdzenie nabycia i działu spadku – świadczymy pomoc w zakresie reprezentowania spadkobiorcy, a także formułowaniu wniosków i oświadczeń,
 • ochronę dóbr osobistych – zajmujemy się zarówno ugodowym zakończeniem konfliktu, jak i postępowaniem sądowym, łącznie ze sformułowaniem wstępnego wniosku skierowanego do pomawiającego, jak i prowadzeniem obrony adwokackiej poszkodowanego.

Kierujemy się zasadą ścisłej specjalizacji w określonych dziedzinach prawa, aby tym bardziej móc zapewnić klientowi pomoc w trudnej sytuacji, w której się znalazł. W zakresie prawa cywilnego skupiamy się przede wszystkim na sprawach o rozwód i separację. W ich konsekwencji pojawiają się także spory o podział majątku wspólnego małżonków.


Powyższą specjalizację kancelarii adwokackiej uzupełnia nakierowanie na sprawy o zapłatę (rozliczenia umów), które nierzadko wymagają odpowiedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego, a także podział majątku i sprawy spadkowe.

26.05.2021 r.
Sprawa cywilna, której przedmiotem było oświadczenie o cofnięciu darowizny. Podstawą faktyczna oświadczenia było niewłaściwe zachowanie osoby obdarowanej w postaci: wyzwisk, utrudniania z korzystania ze wspólnego domu.
Sąd Okręgowy w Lublinie, a następnie Sąd Apelacyjny w Lublinie stanęły na stanowisku, że cofnięcie darowizny jest uzasadnione wyłącznie w sytuacji rażącej niewdzięczności obdarowanego wobec darczyńcy, zaś natężenie niewłaściwego zachowania w tej sprawie było zbyt niskie.
Przed wniesieniem pozwu do sądu najlepiej co najmniej skonsultować się z adwokatem, celem ustalenia czy powództwo jest zasadne (adwokat sprawy cywilne warszawa).
18.06.2021 r.
Mało osób ma tego świadomość, ale w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami ma zastosowanie specjalna ustawa – o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (aktualnie: o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).
Ustanawia ona nie tylko specjalne odsetki (aktualnie to aż 11,5%) , ale też swoistą karę za opóźnienie w zapłacie w wysokości 40 euro (przy wyższych zaległościach 70 i 100 euro). Jest to zatem ciekawe rozwiązanie dla wierzyciela zwiększające jego ochronę.
Trzeba jednak wszystko robić z tzw. „głową”. Klient naszej kancelarii przez rok współpracował z pewnym dostawcą.  Po  kilku mc od zakończenia współpracy okazało się, iż dostawca ten wniósł około 60 pozwów (każdy dotyczył jednej lub kilku faktur) o zapłatę kary 40 euro od każdej faktury z tego powodu, że nasz klient płacił faktury z kilkudniowym opóźnieniem.  Suma roszczeń to było ok 60.000 zł (suma kar 40 euro), zaś dochodzone odsetki około 1.000 zł.
Liczne procesy ciągnęły się (i wciąż ciągną 🙂 od 2018 r.  Pierwszą sprawę wygrał przeciwnik naszego klienta (wówczas sąd jeszcze nie był świadomy wszystkich  aspektów tej sprawy). W pozostałych sprawach sąd już jednaka zasądzał jedynie odsetki, bez kwoty 40 euro, a koszty sądowe znosił wzajemnie.  Wszystko to za sprawa argumentacji, iż powód nadużywa swego prawa tj. wystąpił o odsetki prawie rok od zakończenia współpracy, kwota odsetek jest symbolicznie niska wobec sumy kar 40 euro.
W ostatnim wyroku sąd ponownie zasądził jedynie odsetki – w łącznej kwocie ok 44 zł i oddalił żądanie pozwu w pozostałym zakresie, ale zasądził dla naszego klienta 900 zł kosztów adwokackich :).
Niektóre sprawy wydają się na pierwszy rzut oka przegrane, ale zawsze warto skonsultować z adwokatem (adwokat sprawy cywilne warszawa).
29.06.2021 r.
Czy można przegrać sprawę, co do której miało się rację?
Oczywiście można. Zwłaszcza, gdy zapomni się (lub nie ma świadomości), że ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi. Zatem wszelkie swoje twierdzenia należy udowodnić. Przy tym, sąd nie powinien wyręczać żadnej ze stron postępowania w zakresie dowodów, a jedynie być bezstronnym arbitrem sporu pomiędzy nimi.
29.06.2021 r. sąd oddalił powództwo przeciwko klientce naszej kancelarii o zapłatę za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego.  Przyczyną oddalenia było nieprzedstawienie dowodu na to, iż rzeczywiście mieszkała ona w spornym okresie w lokalu, a także niewykazanie wysokości należnego odszkodowania (jeżeli nie było umowy najmu lokalu określającej stawkę czynszu, to należ wykazać poprzez dowód z opinii biegłego, wysokość należnego odszkodowania).
Oczywiście aktywny udział adwokata i przemyślane stanowisko procesowe przyczyniło się do ostatecznego sukcesu (adwokat sprawy cywilne warszawa).
19.07.2021 r.
Wyrok i co dalej?
Jeśli udało się uzyskać korzystny dla nas wyrok i stał się on prawomocny tj. nie przysługuje już od niego odwołanie, to można rozpocząć kolejny etap postępowania tj. wszcząć egzekucję.
Sam wyrok jednak nie wystarczy. Należy wnieść do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności – jest to potwierdzenie, iż wyrok uprawnia do egzekucji.
Mając ten dokument pozostaje złożyć do komornika wniosek o egzekucję.
Adwokat zajmujący się sprawami cywilnymi z powodzeniem przeprowadzi cały opisany powyżej proces (adwokat sprawy cywilne warszawa).
17.08.2021 r.
Gdy dowiadujemy się o sprawie od komornika w trakcie egzekucji, czy jest już za późno?
Niekoniecznie. Zdarza się tak, że powód świadomie lub też nie podaje w pozwie nieaktualny adres zamieszkania pozwanego, zaś sąd proceduje uznając, że doszło do skutecznego doręczenia pozwu. Następnie zostaje wydany wyrok, nadana klauzula wykonalności i finalnie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Pozwany zaś dowiaduje się o całej sprawie dopiero od komornika.
W takim przypadku można podjąć działania obronne i doprowadzić do zawieszenia lub umorzenia egzekucji oraz uchylenia zapadłego w sprawie wyroku.
Powyższe wymaga jednak wiedzy i doświadczenia, a co za tym idzie, pomocy adwokata od spraw cywilnych (adwokat sprawy cywilne warszawa).
22.09.2021 r.
Jakie roszczenia przysługują osobie, której inna osoba uszkodziła ciało np. pozbawiał wzroku, złamała rękę etc.
Przede wszystkim takiej osobie przysługują roszczenia o:
 1. odszkodowanie – naprawienie uszczerbku w majątku np. poniesione koszty leczenia.
 2. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – rekompensata za cierpienie fizyczne i psychiczne jakiego doznała osoba pokrzywdzona.
 3. renta tj. stałe świadczenie pieniężne – w przypadku, gdy zdarzenia pokrzywdzony utracił całkowicie lub częściowo zdolność do wykonywania pracy lub też zwiększyły się jego potrzeby ew. zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.
Wszystkie te świadczenia nie wykluczają się wzajemnie i mogą być dochodzone łącznie.
W toku postępowania sądowego w którym mają być dochodzone w.w roszczenia  należy wykazać bezpośredni związek przyczynowo – skutkowy ze zdarzeniem oraz wysokość należnej kwoty.
Należy przy tym pamiętać, iż postępowanie przed sądem jest kontradyktoryjne tj. co do zasady strony udowadniają swoje racje (np. twierdzenia na których oparte jest żądanie pozwu), zaś sąd jest jedynie bezstronnym arbitrem. Nie ma zatem co liczyć na to, że sąd z urzędu dopuści dowody dla nas korzystne, tyko trzeba samemu złożyć właściwe wnioski dowodowe.
W tego typu sprawach niezastąpiona bywa pomoc adwokata zajmującego się sprawami cywilnymi, w tym sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (adwokat sprawy cywilne).

02 kwietnia 2022 r.

Jakie działania podjąć jeśli komornik prowadzi przeciw nam egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego dotkniętego wadami? np. wadliwie uznany z prawomocny.  Z pewnością takim środkiem nie jest skarga na czynności komornika. Wszak komornik nie bada prawidłowości postępowanie sądu, który wydał tytuł wykonawczy a jedynie go wykonuje. aby korygować błędy powstałe na etapie sądowym należy wystąpić do sądu np. z wnioskiem o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty i uchylenie klauzuli wykonalności.

 

09 maja 2022 r.

Zgłaszają się do nas często klienci, którzy dopiero podczas egzekucji komorniczej uzyskali informację o wytoczeniu przeciw nim powództwa. Z różnych powodów nie otrzymali oni nakazu zapłaty. Dzieje się tak najczęściej w skutek zmiany miejsca zamieszkania, zmiany nazwiska etc. Pojawiają się wówczas pytania czy można coś jeszcze  w takiej sprawie zrobić. Odpowiedź jest twierdząca. Mianowicie, nakaz zapłaty, który został wadliwie doręczony nie wywołuje faktycznie skutków prawnych. Można zatem skutecznie wystąpić do sądu o uchylenie nakazu i wstrzymanie egzekucji. Nieocenioną pomoc w takich sprawach zapewni doświadczony adwokat od spraw cywilnych.